fbpx

ILMALÄMPÖPUMPPU
puhdasta tehoa puhdistussetillä

 Muistuttajan aktivointi Påminnelseaktiverin Reminder activation

Onnittelemme hankinnastasi!  Olet saapunut ottamaan käyttöön hankkimasi Huoltomuistuttajan.

Huoltoammattilaistemme suunnittelema puhdistussetti tuo ilmalaitteidesi huollon uudelle tasolle. Tämä pakkaus tarjoaa kattavan ratkaisun ilmalämpöpumppujen ja ilmanvaihtokoneiden tehokkaaseen
puhdistukseen ja desinfiointiin.

Grattis till ditt köp! Congratulations on your purchase!

Du har kommit för att ta i bruk den Underhållspåminnare som du har skaffat. – – You have come to start using the Maintenance Reminder that you have acquired.

Vårt underhållsprofessionals designade rengöringskit tar handhavandet av dina luftanordningar till en ny nivå. Det här paketet erbjuder en omfattande lösning för effektiv rengöring och desinfektion av luftvärmepumpar och ventilationssystem. – – Our maintenance professionals’ designed cleaning kit takes the handling of your air devices to a new level. This package offers a comprehensive solution for efficient cleaning and disinfection of air heat pumps and ventilation systems.

Saat apua huoltomuistuttaja ja lämppupumppu-asioissa myös soittamalla asiakaspalveluumme +358 44 720 1980 tai sähköpostilla info@cira.fi / Du kan också få hjälp med servicepåminnelser och värmepumpfrågor genom att ringa vår kundtjänst på +358 44 720 1980 eller via e-post på info@cira.fi / You can also get help with maintenance reminders and heat pump matters by calling our customer service at +358 44 720 1980 or by email at info@cira.fi

Huoltosuositus

Huoltosuosituksen löydät laitteen valmistajan ohjeesta. Säännöllisessä käytössä olevan laitteen huoltosuositus on suodattimien puhdistus 1 kk välein. Samalla näet kennon puhdistustarpeen, puhdista tarvittaessa puhdistussetillä.

Katso opastus VIDEO allaolevan linkin kautta

https://youtu.be/czzMIshNuck

Underhållsrekommendation

Underhållsrekommendationen hittar du i tillverkarens anvisningar. För en regelbundet använd enhet är underhållsrekommendationen att rengöra filtren varje månad. Samtidigt kan du se behovet av att rengöra värmeväxlaren, och rengör vid behov med rengöringskitet.

Se guiden VIDEO via länken nedan.

https://youtu.be/czzMIshNuck

Maintenance recommendation

The maintenance recommendation can be found in the manufacturer’s instructions. For a device in regular use, the maintenance recommendation is to clean the filters every month. At the same time, you can see if the coil needs cleaning and clean it if necessary with the cleaning kit.

Watch the tutorial VIDEO through the link below.

https://youtu.be/czzMIshNuck

Näin aloitat

Aloita puhdistus erikoissuunnitelluilla teknisillä harjoilla, jotka irrottavat tehokkaasti likaa ja pölyä. Aerosoli täydentää puhdistusprosessin desinfioimalla ja tappaen bakteereja. Parhaan lopputuloksen saavut tamiseksi suosittelemme huuhtelemaan kennoston vedellä aerosolin vaikutusajan jälkeen.

Sammuta laite AINA ennen puhdistusta!

Käytä aerosolia ensisijaisesti kennostoon. ÄLÄ ruiskuta Aerosolia puhallinkelalle jos et ole huolehtinut muodostuvan likaveden talteenotosta! Kerää likavesi esimerkiksi pyyheliinoja apunakäyttäen. Laitteissa ei välttämättä ole kondessiveden keruuta puhallinsiiven alla. Käytä siis ensisijaiesti vain Sinistä taittoharjaa puhallinsiipeen.

Käytä Valkoista harjaa jossa on siniset jouhet, kennon kevyeen harjaukseen.

Käytä Valkoista kaksipäistä harjaa kennon kevyeen harjaukseen sekä ilmanohjaimen puhdistukseen.

Käytä alumiinista lamellikampaa lamellien oikaisuun, erittäin varovasti!

Käytä sinistä taittoharjaa puhallinsiiven puhdistamiseen erittäin varovasti. 

Olet itse vastuussa puhdistamisesta harjoilla ja Aerosolilla. Älä käytä voimaa. Suojaa seinä, lattia alueet yms puhdituksen lialta ja neste roiskeilta. 

Så här börjar du

Börja rengöringen med specialdesignade tekniska borstar som effektivt lossar smuts och damm. Aerosolen kompletterar rengöringsprocessen genom att desinficera och döda bakterier. För att uppnå bästa möjliga resultat rekommenderar vi att du sköljer värmeväxlaren med vatten efter aerosolens verkningstid.

Stäng alltid av enheten före rengöring!

Använd främst aerosol på bikaken. SPRAYA INTE aerosol på fläktbladet om du inte har sett till att samla upp det smutsiga vattnet som bildas! Samla upp det smutsiga vattnet med hjälp av till exempel handdukar. Enheterna kanske inte nödvändigtvis har kondensvattensamling under fläktbladet. Använd därför främst bara den Blåa vikbara borsten på fläktbladet.

Använd den Vita borsten med blåa strån för lätt borstning av bikaken.

Använd den Vita dubbeländade borsten för lätt borstning av bikaken och för rengöring av luftstyrningen.

Använd en kam av aluminium för att räta ut lamellerna, mycket försiktigt!

Använd den blåa vikbara borsten för att noggrant rengöra fläktbladet.

Du är personligen ansvarig för rengöring med borstar och aerosol. Använd inte kraft. Skydda väggar, golvytor osv. från smuts och vätskestänk vid rengöring.

This is how you start

Begin the cleaning with specially designed technical brushes that effectively remove dirt and dust. The aerosol complements the cleaning process by disinfecting and killing bacteria. For the best final result, we recommend rinsing the coil with water after the aerosol’s duration of effect.

Always turn off the device before cleaning!

Primarily use aerosol on the honeycomb. DO NOT spray Aerosol onto the fan blade unless you have taken care of the collection of the resulting dirty water! Collect the dirty water using, for example, towels as help. The devices may not necessarily have condensate water collection under the fan blade. Therefore, primarily use only the Blue folding brush on the fan blade.

Use the White brush with blue bristles for light brushing of the honeycomb.

Use the White double-ended brush for light brushing of the honeycomb and for cleaning the air guide.

Use an aluminum fin comb for straightening the fins, very carefully!

Use the blue folding brush for cleaning the fan blade very carefully.

You are personally responsible for cleaning with brushes and Aerosol. Do not use force. Protect walls, floor areas, etc., from dirt and liquid splashes during cleaning.

Valitse käyttöösi Huoltomuistuttaja, Tai tee tilaus, mm aerosoli tai huolto.
Välj Servicepåminnelse för ditt bruk, eller gör en beställning, t.ex. aerosol eller service.
Choose Maintenance Reminder for your use, or make an order, e.g., aerosol or maintenance.

  • Täytä vähintäänkin: Nimi / nimimerkki ja Sähköposti. + Puhelin
  • Fyll i åtminstone: Namn / smeknamn och E-post. Extra: Telefon
  • Fill in at least: Name / nickname and Email. Optional: Phone
  • Katuosoite (ja kaupunki) auttaa meitä kohdentamaan sinulle paremmin mm huoltotarjouksen.
  • Ej obligatorisk information. (och stad) hjälper oss att bättre rikta till dig bland annat serviceerbjudanden.
  • Not mandatory information. Street address (and city) helps us to better tailor offers such as maintenance services to you.

Kirjoita Viesti-kenttään haluamasi muistutusaika esim 1kk. Tulemme muistuttamaan sinua huoltoajasta 1 kuukauden kuluttua sähköpostilla. Kysymme myös tarvitseko lisää puhdistusainetta tai harjoja. Viestikentän kautta voit tilata lisää pesuainetta. (25€/kpl)

Skriv i meddelandefältet önskad påminnelsetid, till exempel 1 månad. Vi kommer att påminna dig om servicetiden via e-post efter 1 månad. Vi frågar också om du behöver mer rengöringsmedel eller borstar. Genom meddelandefältet kan du beställa mer tvättmedel. (25€/st)

Write in the message field your desired reminder time, for example, 1 month. We will remind you of the maintenance time by email after 1 month. We will also ask if you need more cleaning solution or brushes. Through the message field, you can order more detergent.(25€/pcs)

Tai tilaa ammattilainen suoriitamaan huolto ja mittaamaan kylmäaineet. Eller beställ en professionell för att utföra underhåll och mäta kylmedel.  Or order a professional to perform maintenance and measure refrigerants.

HUOM. Viestikentän alla olevat tiedot kuten lemmikkieläimet, on tarkoittu täytettäväksi, kun sovitaan huolto-aikaa. OBS. Informationen under meddelandefältet, som husdjur, är avsedd att fyllas i när man överenskommer om en servicetid.NOTE. The information below the message field, such as pets, is intended to be filled out when arranging a service time.

  • Lopuksi ” Lähetä Huoltokutsu” ja muistuttaja aktivoituu, tai vastaavasti tilauksesi saapuu käsiteltäväksi.
  • Slutligen, klicka på ’Skicka Serviceanrop’ och påminnaren aktiveras, eller motsvarande kommer din beställning att behandlas.
  • Finally, click ’Send Maintenance Request’ and the reminder will be activated, or alternatively, your order will be processed.

HUOM! Muista laittaa uusi  Huoltomuistuttaja hälyytys jokaisen huollon jälkeen! OBS! Kom ihåg att ställa in ett nytt Underhållspåminnare-larm efter varje service! NOTE! Remember to set a new Maintenance Reminder alarm after each service! Käytämme annettuja tietoja vain puhdistukseen ja lämpöpumppuihin liittyvissä asioissa , saat muistutukset sovitusti ja tietoa tuotteista. Tilauksen voit peruuttaa vapaamuotoisesti Viesti-kenttään. Vi använder den givna informationen endast för rengöring och för frågor relaterade till värmepumpar, du får påminnelser enligt överenskommelse och information om produkter. Du kan avboka beställningen fritt genom att skriva i meddelandefältet. We use the provided information only for cleaning and for matters related to heat pumps, you will receive reminders as agreed and information about products. You can cancel the order freely by writing in the message field.